Stypendia motywacyjne

Realizacja programu stypendialnego - na pierwszym roku studiów stypendia są przyznawane z listy rankingowej opracowywanej na podstawie wyników z matematyki i fizyki uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej. W pierwszym cyklu kształcenia (rekrutacja 2009/2010) stypendium otrzyma 10 studentów pierwszego roku, a w cyklu drugim (rekrutacja 2010/2011) 12 studentów pierwszego roku. Począwszy od drugiego roku stypendia będą przyznawane z listy rankingowej opracowywanej na podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów uzyskanych w poprzednim roku studiów. W tym trybie stypendium będzie otrzymywać nie więcej niż 10 studentów w pierwszym cyklu kształcenia i nie więcej niż 12 studentów w cyklu drugim. Z każdym studentem pobierającym stypendium w ramach projektu będzie zawarta umowa.

  1. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym „Fizyka techniczna”  w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu EDISON-wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna” – wersja jednolita po zmianach wprowadzonych aneksem 1/2013 z dnia 14.02.2013r. - pobierz...
  2. Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego - pobierz...
  3. Umowa o stypendium - pobierz...