Olimpiada Fizyczna - Komitet Okręgowy w Rzeszowie

Menu

Stronę zmodyfikowano:

Aktualności

Szanowni Państwo, drogie Zawodniczki i Zawodnicy!

Przedstawiamy listę zawodników zakwalifikowanych do zawodów teoretycznych II etapu LXVI Olimpiady Fizycznej.

Zawody odbędą się w dniu 15 stycznia 2017 r. Zbiórka zawodników w holu głównym budynku A0 Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Prof. St. Pigonia 1 w Rzeszowie, o godz. 8:45. Rozpoczęcie zawodów – godz. 9:00. Od godz. 8:15 w holu głównym Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego UR będą zwracane koszty podróży na zawody zawodnikom spoza Rzeszowa. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów podróży jest dostarczenie indywidualnego biletu bądź (w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach) faktury VAT za transport (bus, autobus, pociąg, itp.) zawodników. Koszty podróży własnym samochodem nie będą zwracane.

Dane do faktury:
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Olimpiada Fizyczna Komitet Główny
Ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
NIP: 521-117-84-18

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są zabrać ze sobą na zawody dowód tożsamości. Zawodnicy, chcący po zawodach teoretycznych otrzymać pisemną decyzję o kwalifikacji do zawodów doświadczalnych, zobowiązani są do zabrania ze sobą na zawody teoretyczne zaadresowanej do siebie koperty z naklejonym znaczkiem pocztowym.

Zawodnikom, którym nie udało się zakwalifikować do dalszych etapów LXV Olimpiady Fizycznej, życzymy sukcesów w dalszej edukacji oraz dziękujemy za zaangażowanie w roku bieżącym, wyrażając jednocześnie nadzieję na Ich udział w przyszłorocznej olimpiadzie.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z Regulaminem Olimpiady, §6 pkt.1 i 2, „Odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych Olimpiady Fizycznej i Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej uczestnicy zawodów, a w przypadku uczestników niepełnosprawnych również ich rodzice, mogą składać wyłącznie listem poleconym w terminie 5 dni (decyduje data stempla pocztowego) od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.kgof.edu.pl wyników danego etapu zawodów. Terminy ogłoszenia wyników podawane są w harmonogramie Olimpiady. Odwołanie musi być złożone na piśmie przez uczestnika zawodów, a w przypadku uczestników niepełnosprawnych może być również przez ich rodziców i musi zawierać wskazanie, oceny których zadań są kwestionowane oraz merytoryczne uzasadnienie.” Zawodnicy mogą wstępnie złożyć reklamację na adres e-mail koof(at)if.univ.rzeszow.pl, nie zwalnia ich to jednak z pisemnej reklamacji, zgodnie z Regulaminem Olimpiady.

dr Izabela Piotrowska
sekretarz KOOF w Rzeszowie

Wspierają nas: