Olimpiada Fizyczna - Komitet Okręgowy w Rzeszowie

Menu

Stronę zmodyfikowano:

Regulamin Olimpiady Fizycznej

§ 1.

Podstawę organizacji Olimpiady Fizycznej, zwanej dalej Olimpiadą lub OF, stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125).

§ 2.

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimipiady określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046, Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 905)

§ 3.

Organizatorem Olimpiady Fizycznej jest Polskie Towarzystwo Fizyczne. Za poziom merytoryczny i organizację zawodów odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady Fizycznej powoływany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

§ 4.

 1. KGOF podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 50% członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 2. W przypadku, gdy zebranie się KGOF nie jest możliwe, a podjęcie decyzji jest konieczne, prawomocne decyzje może podjąć trzech spośród następujących członków KGOF: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, kierownik organizacyjny, sekretarz naukowy do spraw zadań teoretycznych, sekretarz naukowy do spraw zadań doświadczalnych. Decyzje podjęte w tym trybie nie mogą dotyczyć kwalifikacji do zawodów III stopnia oraz przyznawania tytułów laureata.
 3. Posiedzenia KGOF w sprawach związanych z zatwierdzaniem zadań wszystkich stopni, kryteriami ocen, kwalifikacją do zawodów III stopnia, przyznawaniem tytułów, ujawnianiem nazwisk autorów prac i odwołaniami są protokołowane.
 4. w przypadku nieobecności przewodniczącego wszystkie jego funkcje sprawuje z-ca przewodniczącego.

§ 5.

 1. Olimpiada Fizyczna to zawody trójstopniowe o zasięgu krajowym organizowane dla uczniów szkół średnich dla młodzieży. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć również - za zgodą komitetów okręgowych - laureaci konkursów rekomendowani przez wojewódzkie komisje konkursowe oraz inni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół zasadniczych realizujący indywidualny program lub tok nauki - rekomendowani przez szkołę.
 2. W indywidualnych przypadkach KGOF może wyrazić zgodę i ustalić zasady organizacyjne udziału w Olimpiadzie uczniów nie będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczniów mających obywatelstwo RP, ale będących uczniami szkół zlokalizowanych poza terytorium RP. Zasady te nie mogą naruszać niniejszego regulaminu, ani wymagań merytorycznych obowiązujących mających obywatelstwo polskie uczniów szkół krajowych.
 3. Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny.

§ 6.

Podstawą do kwalifikowania uczestników Olimpiady do zawodów wyższego stopnia, przyznawania tytułów i nagród oraz kwalifikowania do reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną stanowią wyłącznie wyniki uzyskane przez uczestnika w danej edycji Olimpiady. Wyniki uzyskane we wcześniejszych edycjach Olimpiady bądź innych olimpiadach, konkursach itp. nie są brane pod uwagę.

§ 7.

Na każdym etapie zawodów wszyscy uczestnicy otrzymują do rozwiązania ten sam zestaw zadań. W przypadkach wyjątkowych, jak np. klęsk żywiołowych i innych sytuacjach związanych z działaniem siły wyższej, które uniemożliwiłyby części uczestników udział w zawodach w przewidzianym terminie, KGOF może od tej zasady odstąpić.

§ 8.

Zawody II i III stopnia rozgrywane są anonimowo: uczestnicy opatrują swoje prace jedynie numerami wylosowanymi przed rozpoczęciem zawodów, a ujawnienie nazwisk autorów prac następuje dopiero po zakończeniu klasyfikacji.

§ 9.

Uczestnikom zawodów II i III stopnia Olimpiada zwraca koszty podróży z miejsca zamieszkania na zawody i z powrotem oraz koszty wyżywienia i noclegów w czasie zawodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10.

Zawody I stopnia
 1. Zadania zawodów I stopnia są nie póżniej niż we wrześniu rozsyłane do szkół oraz publikowane na stronie internetowej KGOF www.kgof.edu.pl.
 2. Uczniowie rozwiązują zadania w domu i mogą korzystać z wszelkich książek, podręczników, tablic, itp.. Nauczyciel może udzielać uczniowi wyjaśnień, nie prowadzących jednak bezpośrednio do rozwiązania.
 3. Zawody składają się z dwóch części. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłają do okręgowych komitetów olimpiady fizycznej właściwych dla województw lub powiatów, w których znajdują się szkoły, do których uczęszczają. Terminy przesyłania rozwiązań (liczy się data stempla pocztowego) są podawane wraz z treścią zadań.

§ 11.

Zawody II stopnia
 1. Zawody II stopnia rozgrywane są w dwóch turach -- teoretycznej i doświadczalnej -- w miastach, w których mają swoje siedziby Komitety Okręgowe OF.
 2. Do zawodów II stopnia teoretycznych i doświadczalnych uczniowie są kwalifikowani przez komitety okręgowe OF -- do zawodów teoretycznych na podstawie łącznej oceny za rozwiązanie zadań I i II części zawodów I stopnia; do zawodów doświadczalnych na podstawie łącznej oceny za rozwiązanie zadań teoretycznych II stopnia.
 3. O fakcie zakwalifikowania do zawodów każdej tury II stopnia, ich miejscu i dokładnym terminie uczestnicy oraz szkoły, do których uczęszczają, powiadamiani są listownie.
 4. Minimum kwalifikujące do każdej tury zawodów II stopnia -- takie samo dla wszystkich okręgów -- ustalają komitety okręgowe OF w porozumieniu z KGOF. Do tury teoretycznej kwalifikowanych jest nie mniej niż 50% uczestników zawodów I stopnia, do tury doświadczalnej -- nie mniej niż 30% uczestników tury teoretycznej.
 5. Zawody każdej z tur rozgrywane są w tym samym dniu we wszystkich okręgach. Godziny rozpoczęcia zawodów wyznaczają okręgowe komitety OF biorąc pod uwagę lokalne warunki komunikacyjne itp. Dopóki zawody nie rozpoczną się we wszystkich okręgach zawodnicy nie mogą opuszczać pomieszczeń, w których odbywają się zawody. Czas ten jest wyznaczany przez KGOF w konsultacji z okręgowymi komitetami OF i jest podawany zawodnikom przed rozpoczęciem zawodów.

§ 12.

Zadania oceniane są następująco:
 1. w części I zawodów I stopnia w skali od 0 do 4 punktów
 2. zadania rachunkowe (teoretyczne) w części II zawodów I stopnia oraz w zawodach II i III stopnia w skali od 0 do 10 punktów
 3. zadania doświadczalne w części II zawodów I stopnia oraz w zawodach II i III stopnia w skali od 0 do 20 punktów
 4. Ocen ułamkowych nie stosuje się.
KGOF może ustalić maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia za konkretne zadanie na innym poziomie. Maksymalna ocena, którą za dane zadanie można uzyskać, podawana jest wraz z treścią zadania.

§ 13.

 1. Rozwiązania zadań w zawodach I i II stopnia oceniane są przez recenzentów wyznaczonych przez okręgowe komitety OF.
 2. Rozwiązania zadań części I zawodów I stopnia ocenia jeden recenzent. Dopuszcza się by rozwiązania różnych zadań sprawdzały różne osoby.
 3. Poczynając od II części zawodów I stopnia stosuje się następującą procedurę:
  • wytyczne odnośnie cząstkowej punktacji za poszczególne etapy rozwiązania zadania opracowuje KGOF.
  • Wszystkie rozwiązania każdego z zadań w danym okręgu są oceniane przez dwóch recenzentów -- tych samych dla każdego z zadań.
  • Recenzenci sprawdzają rozwiązania niezależnie od siebie, a na pracach nie mogą czynić żadnych notatek, uwag itp., ani wpisywać przyznanych ocen.
  • Po sprawdzeniu wszystkich prac recenzenci uzgadniają oceny. Dopuszcza się różnicę ocen o 1 punkt w przypadku zadań teoretycznych i o 2 punkty w przypadku zadań doświadczalnych. Protokół zawierający uzgodnione oceny recenzenci oddają wraz z pracami do komitetu okręgowego OF.
  • Za ocenę rozwiązania zadania przyjmuje się sumę ocen przyznanych przez recenzentów.
  • Za łączną ocenę pracy uczestnika na danym etapie zawodów przyjmuje się sumę ocen za rozwiązania poszczególnych zadań na tym etapie zawodów.

§ 14.

Kwalifikacja do zawodów III stopnia.
 1. Okręgowe komitety OF przesyłają do KGOF prace teoretyczne i doświadczalne wszystkich uczestników zawodów doświadczalnych II stopnia. W celu pełnego ujednolicenia kryteriów oceniania uczestników z różnych okręgów recenzenci wyznaczeni przez KGOF oceniają wszystkie nadesłane prace w/g procedury opisanej w pkt. 13.
 2. Do zawodów III stopnia uczestnicy są kwalifikowani przez KGOF na podstawie ujednoliconych w ten sposób łącznych ocen za rozwiązanie zadań II stopnia. Do zawodów III stopnia dopuszczanych jest nie więcej niż 80 uczestników spośród tych, którzy uzyskali łączną ocenę nie mniejszą od części całkowitej 2/3 średniej arytmetycznej łącznych ocen trzech najlepszych prac. W szczególnych przypadkach KGOF może ustalić minimalną ocenę kwalifikującą do zawodów III stopnia według innego kryterium. O fakcie zakwalifikowania do zawodów III stopnia, ich miejscu i dokładnym terminie uczestnicy oraz szkoły, do których uczęszczają, powiadamiani są listownie.

§ 15.

Zawody III stopnia.
 1. Wszyscy zakwalifikowani do zawodów III stopnia uczestniczą w części doświadczalnej i teoretycznej, które są rozgrywane w ciągu dwóch kolejnych dni.
 2. Rozwiązania zadań III stopnia oceniane są przez recenzentów wyznaczonych przez KGOF w/g procedury podanej w punkcie 13.
 3. O kolejności miejsc decyduje łączna ocena za rozwiązanie zadań zawodów III stopnia. W przypadku uzyskania jednakowych ocen przez kilku uczestników rozstrzygają oceny, które uzyskali w zawodach II stopnia, a jeśli oceny te również są takie same, to przyznawane są miejsca ex aequo.

§ 16.

Tytuł finalisty Olimpiady Fizycznej otrzymują wszyscy uczniowie uczestniczący w zawodach III stopnia.

§ 17.

 1. Tytuł laureata Olimpiady Fizycznej przyznawany jest tym uczestnikom zawodów III stopnia, którzy za rozwiązanie zadań zawodów III stopnia uzyskali łączną ocenę nie mniejszą od części całkowitej 2/3 średniej arytmetycznej łącznych ocen trzech najlepszych prac w tych zawodach.
 2. W szczególnych przypadkach, np. znacznej dysproporcji ocen pomiędzy najlepszymi pracami, KGOF może ustalić minimalną ocenę konieczną dla uzyskania tytułu laureata według innego kryterium.

§ 18.

 1. Do pięcioosobowej reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną zapraszani są laureaci w/g kolejności zajętych miejsc. KGOF może zmniejszyć liczebność reprezentacji. Warunkiem koniecznym ostatecznego zakwalifikowania jest udział w obozie przygotowawczym. W przypadku lokaty ex aequo uniemożliwiającej jednoznaczne wyłonienie reprezentcji, dla laureatów, którzy tę lokatę uzyskali, organizowane są w trakcie obozu przygotowawczego zawody dodatkowe rozgrywane podobnie jak zawody III stopnia, tzn. prace są anonimowe i sprawdzane niezależnie przez dwóch recenzentów z KGOF.
 2. Zgodnie ze statutem Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej wiek reprezentanta w dniu 30 czerwca roku, w którym odbywają się zawody, nie może przekraczać dwudziestu lat.

§ 19.

 1. W czasie zawodów II i III stopnia uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z następujących pomocy:
  • własnego kalkulatora elektronicznego;
  • własnych podręczników szkolnych (z listy podręczników szkolnych MEN)
  • jednego typowego (maks. 100 kartek A4) zeszytu z odręcznymi, własnoręcznie sporządzonymi notatkami (przygotowując te notatki uczeń może korzystać ze wszystkich materiałów, które uzna za stosowne).
 2. Zależności fizyczne, które nie są wprost podane w podręcznikach szkolnych należy udowodnić.
 3. W czasie zawodów uczestnicy nie mogą mieć przy sobie urządzeń typu walkman, telefon komórkowy, palmtop, komputer przenośny, itp.

§ 20.

W przypadku stwierdzenia, że rozwiązanie któregokolwiek z zadań przedstawione przez uczestnika Olimpiady nie było samodzielne, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Uczestnik może być zdyskwalifikowany na każdym etapie zawodów. W zawodach II i III stopnia uczestnik może zostać zdyskwalifikowany również za korzystanie z niedozwolonych pomocy. Decyzję o dyskwalifikacji podejmują: w zawodach I stopnia - komitet okręgowy OF; w zawodach II stopnia - komitet okręgowy oraz Komitet Główny; w zawodach III stopnia - Komitet Główny.

§ 21.

 1. Odwołania od decyzji okręgowych komitetów olimpiady fizycznej i Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej uczestnicy zawodów mogą składać w terminie 5 dni (decyduje data stempla pocztowego) od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.kgof.edu.pl wyników danego etapu zawodów. Terminy ogłoszenia wyników podawane są w harmonogramie olimpiady.
 2. Odwołanie musi być złożone na piśmie przez uczestnika zawodów i musi zawierać wskazanie, oceny których zadań są kwestionowane.
 3. Odwołania od decyzji o zakwalifikowaniu do zawodów teoretycznych II stopnia i doświadczalnych II stopnia należy składać do właściwych komitetów okręgowych OF.
 4. Odwołania te są rozpatrywane przez komitety okręgowe. Odwołania rozpatrzone negatywnie komitet okręgowy przesyła wraz z pracami, których dotyczą i uzasadnieniem decyzji do Komitetu Głównego OF, który podejmuje ostateczną decyzję.
 5. Odwołania od decyzji o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia oraz od wyników zawodów III stopnia należy składać do Komitetu Głównego OF.
 6. Decyzje KGOF po rozpatrzeniu odwołań są ostateczne.

Wspierają nas:

© 2010 Izabela Piotrowska